Duchowość Courage

Zakorzeniona w kapłańskim sercu o. Johna Harveya, OSFS, którego duchowość zrodziła się z głębokiej osobistej relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem i czerpała inspirację z duchowości Oblatów św. Franciszka Salezego, żarliwego nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa, duchowość Courage odzwierciedla wezwanie Świętego, by “żyć Jezusem”.

We „Wprowadzeniu do życia pobożnego” św. Franciszek Salezy otwiera drogę osobom żyjącym w świecie do rozwijania życia chrześcijańskiego opartego na zjednoczeniu serca z Najświętszym Sercem Jezusa i codziennym dążeniu naznaczonym całkowitym ofiarowaniem swojego życia i wszystkich swoich uczynków w jedności z Bogiem. W ten sposób, mówi nam Święty, każdy chrześcijanin przynosi innym miłość i uzdrowienie poprzez Serce Jezusa. Pokazuje również, że codzienne życie każdego chrześcijanina jest nie tylko darem od Boga, ale także życiem, które może ofiarować Boskiemu Dawcy. Praca, trud i smutek, a także odpoczynek, triumf i radość stają się modlitewną ofiarą, którą można poświęcić zjednoczeniu z Bogiem. W ten sposób każdy chrześcijanin przyczynia się do odnowy Kościoła i zbawienia świata.
John Harvey posiadał prostą dobroć wyrażoną w jego duchowym ojcostwie, szczególnie dla dusz doświadczających pociągu do osób tej samej płci. Jednocześnie był człowiekiem o wielkiej sile duchowej, niezachwianej wierze i szlachetnym charakterze. Wierzył w traktowanie tych mężczyzn i kobiet w taki sam sposób, w jaki traktował każdego innego człowieka zmagającego się z trudnościami – odnosząc się do jego godności dziecka Bożego. Odkrył, że postrzeganie każdej osoby jako inteligentne i wolne dziecko Boże, traktując ją jako na równi pod względem godności i towarzysząc jej w mierzeniu się z wyzwaniami, powodowało, że ustępował strach i poczcie osamotnienia. Tak więc my, mężczyźni i kobiety Courage, powinniśmy naśladować jego ducha wierności, pokory i współczucia. Tak jak wyrozumiała miłość Jezusa Chrystusa do wszystkich dusz nie zna miary ani granic, tak i my możemy być przepełnieni współczuciem i wielkoduszną troską o każdą osobę, która przychodzi do nas w potrzebie.

Święty Franciszek Salezy wierzy, że istotą życia wspólnotowego oblatów jest najbardziej autentyczna komunia z Chrystusem i braćmi. Ale święty wskazuje również drogę wspólnoty dla wszystkich chrześcijan, zachęcając nas do budowania oddanej i bogatej duchowo wspólnoty wiernych. Mówi, że najlepiej to osiągnąć, wnosząc miłość Boga we wszystko, co robimy. Ta miłość, ofiarowana Bogu i sobie nawzajem, przyciąga nas do siebie we wspólnocie miłości z Chrystusem i ze sobą nawzajem. W ten sposób mamy kontynuować dzieło o. Harveya budowania duchowych grup wsparcia, wspólnot założonych w Chrystusie, aby pomagać członkom kochać tak, jak kocha Chrystus – czysto i bezinteresownie – nigdy nie zdradzając w żaden sposób wierności i nieustannej troski, które są znakami Boskiej Miłości.

Harvey nauczył się od Chrystusa, źródła jego miłości, że dar miłości do innych najpierw wiąże go z Kościołem powszechnym, z papieżem i biskupami w komunii z nim. O. Harvey zawsze działał kierując się posłuszeństwem Chrystusowi i Jego Wikariuszowi na ziemi. Apostolat Courage był i nadal jest w sercu Kościoła. Tak więc my, mężczyźni i kobiety z Courage, powinniśmy pozostać zawsze wiernymi synami i córkami Matki Kościoła, rozumiejąc ten apostolat tak, jak rozumiał go o. Harvey – nie jako jego projekt, nie jako jego wynalazek, ale raczej jako należący do Chrystusa, który zainspirował i pobłogosławił jego powstanie.

Sercem duchowości Courage i EnCourage, opartej na pismach św. Franciszka Salezego i Pięciu Celach Courage, jest przekonanie, że świętość jest możliwa w codziennym życiu. Poprzez Apostolat Courage osoby doświadczające pociągu do osób tej samej płci są zachęcane do pogłębiania swojego chrześcijańskiego uczniostwa poprzez uczestnictwo w sakramentalnym życiu Kościoła, szczególnie poprzez częste przyjmowanie Eucharystii i częstą spowiedź, a także poprzez regularne życie modlitewne, świadectwo, doradztwo, służbę i dar z siebie. Rozwijając oddane życie modlitewne i szukając medytacyjnego i modlitewnego zjednoczenia z Najświętszym Sercem Jezusa, rozpoznajemy naszą prawdziwą tożsamość jako dzieci Bożych, mężczyzn i kobiet w Chrystusie, rozumiejąc i doświadczając bezwarunkowej miłości Boga, dostosowując się w ten sposób do Jego woli dla naszego życia. O. Harvey uznał tę przemianę za proces wymagający wielkiej cierpliwości i wytrwałości, w którym samotna walka o czystość ustąpi miejsca “wewnętrznej czystości serca”, gdy dusza naprawdę szuka pełni i świętości w Chrystusie.

Aspekt wspólnotowy Courage kładzie również nacisk, na pomoc rodzinom, których członkowie doświadczają pociągu do osób tej samej płci. EnCourage zapewnia wsparcie członkom rodzin i zainteresowanym osobom z synami, córkami, małżonkami lub przyjaciółmi dotkniętymi pociągiem do osób tej samej płci, pomagając członkom zrozumieć tę walkę i konieczność podjęcia życia w czystości (Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, paragraf 16). Członkowie rodzin i przyjaciele również cierpią i tak samo potrzebują wsparcia wspólnoty zakorzenionej w szacunku dla Prawdy, opartej i wiernej przekonaniu, że człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nie powinien być zredukowany do swoich pragnień seksualnych.

Rodziny czerpią również korzyści ze zrozumienia, że wszyscy mamy osobiste problemy i trudności, które stanowią dla nas wyzwanie i czasami stanowią przeszkodę w naszym rozwoju. Jednocześnie naszym trudnościom i wyzwaniom towarzyszą również mocne strony, talenty i dary. Kiedy Kościół zapewnia bardzo potrzebny kontekst opieki nad człowiekiem, odmawiając uznania jednostek za “heteroseksualne” lub “homoseksualne”, podkreślając, że każda osoba ma fundamentalną tożsamość jako stworzenie Boga, a dzięki łasce, Jego dziecko i dziedzic życia wiecznego, jesteśmy otuleni miłującą Bożą Prawdą.

Modlitwa serca jest drogą do zjednoczenia serca z Najświętszym Sercem Jezusa. To właśnie zjednoczenie serca z Najświętszym Sercem Jezusa przynosi również uzdrowienie i siłę członkom rodziny i przyjaciołom osób z SSA. O. Harvey zauważył, że podczas pracy z rodzicami osób doświadczających pociągu do osób tej samej płci ważne jest, aby pomóc im w dalszym rozwijaniu ich własnej relacji z Panem. Rodzice muszą powierzyć swoje dziecko w ręce Pana, pozwalając Mu najpierw przynieść uzdrowienie ich własnym sercom. W chwalebnym, przebitym Sercu Jezusa członkowie rodziny znajdą dar, którego ich cierpiący bliski najbardziej potrzebuje i w rzeczywistości pragnie – dar miłości, oczyszczony i rozpalony Boską Miłością. Tak więc duchowość Courage i EnCourage wymaga niezłomnego praktykowania drugiego z Pięciu Celów Courage:

“Oddać całe nasze życie Chrystusowi poprzez służbę innym, lekturę duchową, modlitwę, medytację, indywidualne kierownictwo duchowe, częste uczestnictwo we Mszy Świętej oraz częste przyjmowanie sakramentów pojednania i Eucharystii”.

Poprzez wszystkie te duchowe praktyki, głębokie piękno czystego życia zostanie dostrzeżone i przyjęte, a serce zostanie przygotowane i podtrzymane do prawdziwej przyjaźni.

Dwanaście Kroków Courage, opartych na Dwunastu Krokach Anonimowych Alkoholików, osadzonych jest w kontekście modlitwy i sakramentalnego życia Kościoła. Członkostwo w Courage jest zaproszeniem do duchowego wzrostu, a tym samym do świętości. Podczas gdy program dwunastu kroków jest integralną częścią dyscypliny Courage, sercem apostolatu jest zawsze osobista relacja z Chrystusem jako członkiem Jego Mistycznego Ciała – gdy On nas uzdrawia i daje nam siłę do wzrastania w cnocie czystości oraz we wszystkich cnotach kardynalnych i teologicznych. Głęboko duchowa natura Courage musi nadal być nie tylko metodą osiągnięcia abstynencji seksualnej, ale także sposobem na spotkanie Chrystusa, Czystego, aby żyć w Nim w czystości. Dwanaście Kroków otwiera przestrzeń w naszych sercach, abyśmy mogli wzrastać duchowo, poznawać Chrystusa pełniej i kochać Go bardziej żarliwie. Czystość, możliwa dzięki odkupieńczej łasce Chrystusa, jest wyzwalającą cnotą, źródłem radości i ludzkiej wolności.

Kluczowe dla duchowości Courage i EnCourage jest również głębsze zrozumienie pochodzenia, tożsamości i przeznaczenia istot ludzkich: Jesteśmy stworzeni przez Boga mężczyzną i kobietą, a komplementarność miłości małżeńskiej między mężczyzną i kobietą jest uprzywilejowanym uczestnictwem w bycie i prokreacyjnej mocy Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego – który poprzez współpracę męża i żony daje dar nowego ludzkiego życia, które ma być kształtowane i pielęgnowane. Takie zrozumienie nie tylko pomaga członkom rozpoznać i szanować ich własną tożsamość jako synów i córek Boga, braci i sióstr Chrystusa, ale także pomaga naszemu społeczeństwu w walce o przezwyciężenie sekularyzacji, która atakuje świętość życia oraz integralność małżeństwa i rodziny.

Dlatego podkreślamy znaczenie ciągłego rozwoju duchowego członków Courage i EnCourage, rozwoju, który prowadzi każdego wierzącego do głębszego poznania wiary i jej praktyki, do głębszego poznania Chrystusa żyjącego dla nas w Kościele, który towarzyszy nam w naszej pielgrzymce do naszego wiecznego domu w Niebie. Miłość Chrystusa, płynąca z Jego chwalebnego przebitego Serca do naszych często biednych i zdezorientowanych serc, da nam jasność i siłę, by iść naprzód. Nasze serca spoczywające w Najświętszym Sercu Jezusa, uchwycą się Boskiej Miłości i będą w niej trwać.

DOŁĄCZ DO KONWERSACJI

Odwiedź nasze forum internetowe i połącz się z innymi rodzinami z całego świata, które rozumieją Twoje doświadczenia i podzielają Twoje zaangażowanie w wiarę.

POŁĄCZ SIĘ Z INNYMI

ZASOBY

Odkryj bogactwo informacji, które pomogą ci wzrastać w wierze i zrozumieniu nauczania Kościoła na temat ludzkiej seksualności.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW